Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Zasady kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej:

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej:

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.


Typy domów pomocy społecznnej:

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

  1. osób w podeszłym wieku; 

  2. osób przewlekle somatycznie chorych; 

  3. osób przewlekle psychicznie chorych;

  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

  6. osób niepełnosprawnych fizycznie; 

  7. osób uzależnionych od alkoholu.


Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

 Odpłatność za pobyt w DPS:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej :

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,

w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.


Dokumenty niezbędne do kierowania osób ubiegających się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach:

1. Wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego.

2. Zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS

3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające świadome podjecie decyzji o ubieganie się o umieszczenie w DPS

4. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

5. Zaświadczenie lekarskie niezbedne do okreslenia typu domu pomocy spolecznej

6. Zaświadczenie lekarza psychiatry

7. Zaświadczenie psychologa

8. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające świadome podjecie decyzji o ubieganie się o umieszczenie w DPS

9. Decyzje dokumentujące dochód osoby (tj. decyzja ZUS/KRUS przyznająca świadczenie).

 

W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:

- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W przypadku umieszczania osób, które nie mogą wyrazić zgody na pobyt w DPS ze względu na stan zdrowia, zachodzi konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wydania postanowienia o umieszczeniu osoby bez jej zgody.

Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby (na terenie gminy stałego zameldowania wnioskodawcy).

Pełnej informacji na temat zasad kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach udzielają pracownicy socjalni DPS.

Tel. 16 6283372

Pliki

Wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające świadome podjecie decyzji o ubieganie się o umieszczenie w DPS

Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej

Zaświadczenie lekarskie niezbedne do okreslenia typu domu pomocy spolecznej

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Zaświadczenie psychologa

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające świadome podjecie decyzji o ubieganie się o umieszczenie w DPS

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020 R.


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72,
16 628 33 71

email:
dps@moszczany.pl 

ADRES SKRZYNKI EPUAP:
/DPS_Moszczany/SkrytkaESP

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl