Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zasady kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej:

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej:

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Typy domów pomocy społecznnej:

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

  1. osób w podeszłym wieku; 

  2. osób przewlekle somatycznie chorych; 

  3. osób przewlekle psychicznie chorych;

  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

  6. osób niepełnosprawnych fizycznie; 

`     7) osób uzależnionych od alkoholu.

Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

 Odpłatność za pobyt w DPS:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 

1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej :

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 

w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Dokumenty niezbędne do kierowania osób ubiegających się o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach:

1. Wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pobierz 

2. Zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS  Pobierz 

3.Zaświadczenie lekarskie potwierdzające świadome podjecie decyzji o ubieganie się o umieszczenie  w  DPS  Pobierz

4. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej Pobierz

5. Zaświadczenie lekarskie niezbedne do okreslenia typu domu pomocy spolecznej Pobierz

6. Zaświadczenie lekarza psychiatry Pobierz

7. Zaświadczenie psychologa Pobierz

8. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające świadome podjecie decyzji o ubieganie się o umieszczenie  w  DPS  Pobierz

9.Decyzje dokumentujące dochód osoby (tj. decyzja ZUS/KRUS przyznająca świadczenie).

 

W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:

- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W przypadku umieszczania osób, które nie mogą wyrazić zgody na pobyt w DPS ze względu na stan zdrowia, zachodzi konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego w celu wydania postanowienia o umieszczeniu osoby bez jej zgody.

Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby (na terenie gminy stałego zameldowania wnioskodawcy).

Pełnej informacji na temat zasad kierowania i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach udzielają pracownicy socjalni DPS.

Tel. 16 6283372

ŚREDNI MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2020 R.


 

Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOSZCZANACH
37-543 Laszki,
Moszczany 1,

tel. 16 628 33 72, 16 628 33 71